Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod InformácieObchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 


1. VYMEDZENIE POJMOV


 Predávajúci:


Mgr. Iarka-Danka Bristeac – huraparty,  
Súlovska  241

95614 Oponice
e-mail: info@huraparty.sk 


IČO: 48059692,  
DIČ: 1120011783,

ktorá je zapísaná v OU-TO-OZP-2015/001600-2,č. živnostenského registra 470-18136, IČO: 48059692 , DIČ: 1120011783,  tel. +421949083529., e-mail: info@huraparty.sk (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.huraparty.sk
Zmluva sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu.


2. OBJEDNÁVANIE
Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na stránke predávajúceho, čiže www.huraparty.sk. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
Vyplnením a odoslaním zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdenie Vašej objednávky je realizované e-mailom automaticky na Váš email uvedený v registrácii.


 3. CENY
Predávajúci nie je platcom DPH.
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné neúčtujeme .


4. PLATBY
Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. 
Platba je možná iba v EUR.
Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, (faktúra slúži aj ako záručný list ).


Ceny za dopravu:


      - Osobný odber je zdarma -  je možne platiť  v hotovosti v predajne huraparty Topolcany 


        - Slovenská pošta : - vopred na účet – 2,90 eur
                                       - na dobierku – 3,70 eur


        - Kuriérska služba GLS: - vopred na účet - 4,90 eur
                                             - na dobierku – 5,70 eur

 

5. DODACIE PODMIENKY
Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.


6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou GLS
b) Slovenskou poštou.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík. Ak sa takto stane budete o tom informovaný.


7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
1.      Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou  alebo e-mailom) na adrese Mgr. Iarka-Danka Bristeac – huraparty,  Súlovská  241, 95614 Oponice,  e-mail: info@huraparty.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť z nasej stránky.  
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2.       Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu (tovar musí byt nepoškodený, v pôvodnom obale a bez známok použitia).

3.      Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpenia od zmluvy
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

PRILOHA: formulár pre odstúpenie od zmluvy

 


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

– Predávajúci :
Mgr. Iarka-Danka Bristeac – huraparty,  
Súľovská  241, 95614 Oponice,
 e-mail: bbristeac@yahoo.com ,
 IČO: 48059692,  
DIČ: 1120011783– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
1...............................................................................................
2. .............................................................................................
3...............................................................................................

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.
8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. K tovaru pribaľujeme potrebné doklady. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, telefonicky alebo písomné. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od 25.05.2018 sú Vaše osobné údaje spracované v súlade s NARIADENíM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (GDPR( a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.


Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa . Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu určitú súhlas so spracovaním osobných údajov je na 1 rok od registracie a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@huraparty.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

10. Záverečné informácie
Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1. 
Odbor výkonu dozoru: tel. č.: 037/7720 001, fax č.: 037/ 7720 0
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
V Oponiciach dňa 17.04.2015
 
 
 
Používaním stránku internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Dodanie tovaru

Obchodné podmienky

Kontakt>>>

Copyright 2015 - 2023 © Party doplnky, dekorácie, balóny, výzdoba pre Vašu oslavu, detskú oslavu, narodeniny